Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Wizyta Koordynatora UE ds. Handlu Ludźmi w MSW

Dodane dnia 17.03.2014

Dnia 13 marca br. Pan Minister Piotr Stachańczyk – Sekretarz Stanu w MSW, przewodniczący międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi odbył spotkanie z Koordynatorem UE ds. Handlu Ludźmi – Panią Myrią Vassiliadou.

  • Koordynatorka UE ds. Handlu Ludźmi Myria Vassiliadou (w środku)
    Koordynatorka UE ds. Handlu Ludźmi Myria Vassiliadou (w środku)

Pani Vassiliadou podkreśliła znaczenie pełnej, praktycznej implementacji prawa unijnego, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW, jak również znaczenie Strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016 (Polska jest jednym z państw, które dokonały wdrożenia dyrektywy w przewidzianym terminie, tj. do 06 kwietnia 2013 r.).

Ponieważ dyrektywa zobowiązuje Komisję Europejską do przedstawienia w roku 2015 sprawozdania w sprawie postępów w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi omówiona została kwestia sposobu przygotowania wkładów Państw Członkowskich, które posłużą do opracowania zbiorczego raportu.

Przedmiotem zainteresowania Koordynatora była działalność międzyresortowego Zespołu i jego grup roboczych, podejmowane w Polsce działania prewencyjne, a  także szkolenia dla organów ścigania. Pani Vassiliadou podkreśliła znaczenie działań służących wsparciu ofiar handlu ludźmi będących obywatelami państw trzecich oraz współpracy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

Zdjęcie z wizyty w MSW - Myria Vasiliadou i Piotr Stachańczyk

Minister  Stachańczyk wskazał na istotne zmiany wynikające z wchodzącej w życie z dniem 1 maja br. nowej ustawy o cudzoziemcach, w tym ułatwienia w legalizacji pobytu ofiar handlu ludźmi, czy też nowe uprawnienia Straży Granicznej dotyczące zwalczania handlu ludźmi.

Pani Koordynator została także zapoznana z priorytetowymi zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2013-2015, w tym przede wszystkim koncepcją powołania wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi. W ramach swojej dwudniowej wizyty (13-14 marca br.) Pani Vassiliadou odbyła ponadto spotkania z Ministrem Sprawiedliwości – Panem Markiem Biernackim, Zastępcą Prokuratora Generalnego – Panią Prokurator Marzeną Kowalską, Komendantem Głównym Policji – nadinsp. Markiem Działoszyńskim, Dyrektorem Biura IOM w Polsce – Panią Anną Rostocką, z Kierownikiem Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW – Panem prof. dr hab. Zbigniewem Lasocikiem, płk. Tomaszem Semeniukiem – Dyrektorem Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Panią Beatą Krajewską – ekspertem Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

Zdjęcie z wizyty w MSW - Urszula Kozłowska (DPM MSW), Piotr Mierecki (Zastępca Dyrektora DPM MSW), Piotr Stachańczyk (Sekretarz Stanu w MSW)

Swoją wizytę w Polsce Pani Vassiladou rozpoczęła od spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych (Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, Fundacji Dzieci Niczyje, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz ITAKI – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych).

Pani Myria Vassiliadou objęła nowoutworzone stanowisko Koordynatora UE ds. Handlu Ludźmi (DG-Home Affairs) w Komisji Europejskiej w marcu 2011 r.

 

 

Opracowanie: Urszula Kozłowska, MSW

 

Tagi: Komisja Europejska, Piotr Stachańczyk, dyrektywa, współpraca

podziel się treścią: