Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Debata okrągłego stołu nt. rekomendacji GRETA

Dodane dnia 22.04.2014

Dn. 15 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbyła się debata okrągłego stołu jako kontynuacja działań krajowych w odniesieniu do raportu Grupy ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA) i rekomendacji Komitetu Stron w zakresie implementacji przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

Debata została zorganizowana z inicjatywy Rady Europy przy wsparciu Biura Rady Europy w Warszawie i MSW. Celem debaty była dyskusja nad sposobami realizacji rekomendacji, które powstały w wyniku procedury oceny Polski jako Państwa-Strony ww. Konwencji, obejmującej m.in. wizytę w Polsce GRETA w kwietniu 2012 r.

Debata odbyła się z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Stada”, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Fundacji Dzieci Niczyje), organizacji międzynarodowej – IOM, Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Przedmiotem dyskusji były działania podejmowane przez administrację publiczną i podległe jej służby w zakresie prewencji, ochrony i wsparcia ofiar, ścigania sprawców i partnerstwa czyli współpracy między poszczególnymi podmiotami na poziomie krajowym i międzynarodowym.

W  toku dyskusji podjęto szereg tematów, w tym między innymi dotyczących zapewnienia prawa ofiar handlu ludźmi do kompensaty, pomocy medycznej, identyfikacji ofiar, działań mających na celu redukcję popytu na usługi świadczone przez ofiary handlu ludźmi, współpracy administracji rządowej ze związkami zawodowymi i związkami pracodawców w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, działań kierowanych do migrantów zarobkowych w kraju pochodzenia i w krajach  docelowych.

Do dn. 7 czerwca 2015 r. strona polska jest zobowiązana przez Komitet Stron do przedstawienia informacji na temat zastosowanych środków mających na celu wdrożenie rekomendacji.

Raport GRETA - tłumaczenie nieoficjalne

Tagi: Handel ludźmi, debata, GRETA, rekomendacje

podziel się treścią: