Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Ocena implementacji Strategii UE na rzecz Wyeliminowania Handlu Ludźmi na lata 2012-2016

Dodane dnia 23.10.2014

17 października 2014, z okazji przypadającego dzień później VIII Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy oceniający implementację Strategii UE na rzecz Wyeliminowania Handlu Ludźmi na lata 2012-2016.

Raport opisuje działania Komisji w odniesieniu do pięciu podstawowych priorytetów Strategii:Budynek Komisji Europejskiej

 1. Identyfikacji, ochrony i wsparcia ofiar.
 2. Wzmocnienia działań prewencyjnych w zakresie handlu ludźmi.
 3. Lepszego karania sprawców.
 4. Poprawy koordynacji i współpracy pomiędzy kluczowymi aktorami oraz spójności polityki UE w zakresie handlu ludźmi.
 5. Gromadzenia wiedzy i reagowania na nowe aspekty zjawiska, dotyczące wszystkich form wykorzystania.

Działanie Komisji wyszczególnione w raporcie to między innymi:

 • stworzenie wytycznych odnoszących się do identyfikacji ofiar handlu ludźmi, kierowanych głównie do Straży Granicznej i personelu konsularnego;
 • publikacja dokumentu dotyczącego praw ofiar handlu ludźmi, udostępnionego na stronie UE dotyczącej handlu ludźmi;
 • publikacja przewodnika na temat systemów ustanawiania opiekunów prawnych/kuratorów dla dzieci pozostawionych bez opieki;
 • rozpoczęcie analizy potencjalnej użyteczności prowadzenia dochodzeń finansowych w wykrywaniu handlu ludźmi i karaniu sprawców;
 • rozwój nieformalnej sieci krajowych sprawozdawców i mechanizmów ekwiwalentnych, zrzeszającej przedstawicieli państw członkowskich. Sieć odbywa regularne spotkania dwa razy do roku;
 • stworzenie Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego Przeciwko Handlowi Ludźmi, zrzeszającej ponad 100 organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi w Państwach Członkowskich oraz czterech priorytetowych krajach sąsiadujących – Albanii, Maroku, Turcji i Ukrainie;
 • przygotowanie, we współpracy ze Służbą Działań Zewnętrznych UE, pakietu działań przeciwko handlowi ludźmi adresowanych do priorytetowych krajów i regionów;
 • zapewnienie finansowania projektów dotyczących wdrażania polityk przeciwdziałania handlowi ludźmi w Państwach Członkowskich.

Do dokumentu dołączony został również raport, opisujący wspólne działania instytucji UE zaangażowanych w zwalczanie handlu ludźmi – Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL), Europolu, Eurojustu, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO).

Raport dotyczy okresu od października 2012 do października 2014. W raporcie opisane zostały działania w obszarach, w których instytucje połączyły siły w celu wdrożenia Strategii UE na rzecz Wyeliminowania Handlu Ludźmi na lata 2012-2016 oraz jej głównych priorytetów:

Główne osiągnięcia i działania:

Operacyjne rezultaty współpracy pomiędzy instytucjami, w tym wdrożenie projektu EMPACT THB – wielostronnej platformy współpracy w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Działania na poziomie strategicznym: spotkania koordynacyjne, którym przewodniczyło Biuro Koordynatora UE do spraw Handlu Ludźmi w Brukseli, tematyczne spotkania eksperckie organizowane przez EASO i Europol, strategiczny projekt Eurojust analizujący trudności dotyczące identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz działania Państw Członkowskich w zakresie zapewnienia ofiarom ochrony i wsparcia, pracę CEPOL nad aktualizacją programu szkoleń dotyczących handlu ludźmi oraz stworzenie modułu e-learningowego we współpracy z innymi instytucjami, badanie FRA i Frontexu nad prawami podstawowymi na największych lotniskach w Europie z uwzględnieniem przygotowania Straży Granicznej do identyfikacji potencjalnych ofiar handlu ludźmi a także stworzenie przez Fronteks przewodnika dotyczącego grup i czynników ryzyka handlu ludźmi.

Dokument roboczy Komisji do pobrania [EN]

Tagi: raport, UE, Strategia UE

podziel się treścią: