Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Wizyta ewaluacyjna GRETA w Polsce

Dodane dnia 28.11.2016

W dniach 14-18 listopada 2016 roku w Polsce przebywała delegacja Grupy Ekspertów Rady Europy (GRETA) ds. monitorowania wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.: pan Jan van Dijk z Holandii, pani Alina Brasoveanu z Mołdowy oraz pan Mats Lindberg z Sekretariatu GRETA.

  • GRETA
    GRETA
  • GRETA
    GRETA
  • GRETA logo
    GRETA logo

Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., weszła w życie 1 lutego 2008 roku. Jest dokumentem o kompleksowym charakterze, obejmującym wszelkie formy handlu ludźmi oraz wszystkie ofiary tego procederu. Główną wartością dodaną Konwencji jest szczególny akcent położony na prawa człowieka i ochronę ofiar - preambuła definiuje handel ludźmi jako naruszenie praw człowieka oraz godności i integralności osoby ludzkiej. Konwencja przewiduje szereg praw dla ofiar handlu ludźmi, a przede wszystkim: prawo do identyfikacji, do ochrony i wsparcia, prawo do czasu na zastanowienie, do otrzymania odszkodowania za poniesione szkody.

Innym ważnym elementem Konwencji jest system monitorowania, ustanowiony w celu nadzorowania realizacji zobowiązań w niej zawartych, który składa się z dwóch filarów: Grupy Ekspertów w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA) oraz tzw. Komitetu Stron.

GRETA przeprowadza okresową ewaluację wdrażania Konwencji we wszystkich państwach-stronach.  (GRETA: http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/home). W Polsce pierwsza runda ewaluacji prowadzona była w latach 2012-2013, a obecnie prowadzona jest tzw. II runda ewaluacji. Rozpoczęła się ona pod koniec 2015 roku przekazaniem kwestionariusza nt. wdrażania Konwencji - bardziej szczegółowe informacje nt. całego procesu ewaluacji znajdują się na stronie GRETA: http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/poland. Tam również znajduje się raport – odpowiedzi na kwestionariusz GRETA – który polski rząd przekazał na początku bieżącego roku.

Podczas wizyty w ramach II rundy ewaluacji, eksperci GRETA spotkali się z instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi i międzynarodowymi, które biorą udział w przeciwdziałaniu lub zwalczaniu handlu ludźmi oraz udzielają wsparcia ofiarom tego przestępstwa.

W dniach 15 i 17 listopada, eksperci GRETA rozmawiali z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości (w tym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury), Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej (w tym Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie), Państwowej Inspekcji Pracy, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego, Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji POLTRANSPLANT, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu ds. Cudzoziemców. Ponadto, 14 listopada spotkali się z przedstawicielami polskiego Parlamentu – posłami, reprezentującymi Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską oraz Kukiz’15, a 18 listopada z przedstawicielami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz dwóch warszawskich domów dziecka. 16 listopada eksperci GRETA odbyli wizytę w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie spotkali się z przedstawicielami Lubuskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz odwiedzili Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ponadto, miały miejsce spotkania z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – Siecią Organizacji Pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi, reprezentantami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz prawnikami, specjalizującymi się w sprawach o handel ludźmi, Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego (OBHL UW), Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

18 listopada, eksperci GRETA, na spotkaniu podsumowującym wizytę, przedstawili wstępne rekomendacje, jakie prawdopodobnie znajda się w raporcie ewaluacyjnym dla Polski. Przekazanie szkicu raportu zostało zapowiedziane na marzec 2017 roku, a jego ostatecznej wersji na czerwiec/lipiec 2017 roku.

Tagi: GRETA, Rada Europy, Konwencja przeciwko handlowi ludźmi, ewaluacja

podziel się treścią: