Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
A A A

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę - Drugi etap oceny

Dodane dnia 08.12.2017

GRETA to grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi przy Radzie Europy składająca się z 15 niezależnych specjalistów w takich dziedzinach jak: prawa człowieka, wsparcie i ochrona ofiar czy działania zapobiegające handlowi ludźmi.

Zadaniem GRETA jest ewaluacja implementacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi(dalej Konwencja) przez Państwa Strony. Informacje zawarte w raportach pochodzą z różnych źródeł między innymi kwestionariuszy wypełnianych przez przedstawicieli właściwych instytucji Państw Stron, Organizacji Pozarządowych czy wizyt ekspertów GRETA.

Kalendarium ewaluacji Polski:

Pierwsza runda ewaluacji

06.05.2013 – Raport GRETA oraz komentarze rządu RP;

07.06.2013 – Rekomendacje Komitetu Stron;

15.04.2014 – wizyta ewaluacyjna – spotkanie okrągłego stołu;

26.05.2015 – odpowiedź rządu RP na Rekomendacje Komitetu Stron;

Druga runda ewaluacji

09.05.2016 – publikacja odpowiedzi rządu RP na kwestionariusz RE;

Jesień 2016 –wizyta ewaluacyjna ekspertów GRETA;

Wiosna / lato 2017 – kompletowanie odpowiedzi rządu RP do kwestionariusza GRETA;
7 lipca 2017 r. – przyjęcie Raportu dotyczącego wdrażania Konwencji Rady Europy
w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę;

17 listopada 2017 r. – publikacja Raportu.

Najważniejsze rekomendacje:

 • opracowanie i utrzymanie kompleksowego i spójnego systemu statystycznego umożliwiającego gromadzenie i analizę danych dotyczących ofiar HL;
 • zagwarantowanie skutecznego dostępu do publicznej opieki zdrowotnej dla wszystkich ofiar handlu ludźmi, niezależnie od miejsca zamieszkania;
 • poprawa systemu  identyfikacji  i wsparcia dzieci będących ofiarami handlu ludźmi;
 • podjęcie dodatkowych kroków w celu zapewnienia, że wszystkim cudzoziemskim ofiarom HL, w tym obywatelom UE / EOG, na równych zasadach, będzie przysługiwał okres dochodzenia do równowagi i do namysłu, niezależnie od miejsca, w którym zostały zidentyfikowane jako ofiary HL w Polsce;
 • zapewnienie większej spójności w przekazywaniu informacji na temat prawa do dochodzenia odszkodowania ofiarom HL;
 • zachęcanie prokuratorów do występowania o przyznanie kompensaty w największym możliwym zakresie;
 • podjęcie działań, jakie mogą okazać się konieczne dla zagwarantowania ofiarom HL  odszkodowania zgodnie z warunkami określonymi w prawie wewnętrznym, niezależnie od statusu ich pobytu;
 • podjęcie działań gwarantujących, że przestępstwa HL będą ścigane  i doprowadzą do skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji;
 • uwrażliwianie i szkolenie pracowników odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi;
 • podnoszenie świadomości wśród dzieci, np. poprzez edukację;
 • zwracanie większej uwagi na dzieci ze społeczności romskich, dzieci pozbawione opieki oraz dzieci migrantów.

 

 

Pliki do pobrania 

Tagi: raport, Handel ludźmi, Polska, GRETA

podziel się treścią: