Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2011-2012

Dodane dnia 20.11.2013

W roku 2010 wzrosła liczba wszczętych postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstwa handlu ludźmi (odpowiednio 74 sprawy w 2009 r. i 93 sprawy w 2010 r.). Liczba zakończonych postępowań przygotowawczych była na zbliżonych poziomie (109 postępowań w 2009 r. i 117 postępowań w 2010 r.); łącznie prokuratury zakończyły prowadzenie 226 postępowań. W obu latach podobna była też liczba spraw zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia (odpowiednio 39 i 40 spraw rocznie).

Blisko 35% prowadzonych postępowań zakończono skierowaniem do sądu aktu oskarżenia, ok. 36% umorzono. Podobnie jak w roku poprzednim, największą liczbę postanowień o umorzeniu śledztwa wydano na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k., tj. w wyniku stwierdzenia, iż czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Jednocześnie w 2010 r. wydano 28 postanowień o zawieszeniu śledztwa (w 2009 r. – 14 postanowień).

W roku 2010 oskarżono 78 osób, z czego blisko 80% stanowili obywatele Polski; natomiast pozostali oskarżeni to głównie obywatele Bułgarii i Ukrainy. Łącznie w latach 2009-2010 oskarżono 157 osób. W stosunku do roku poprzedniego, w 2010 r. za pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi uznano mniej osób (611 osób w 2009 r. i 323 osoby w 2010 r.). Niemniej dane te, w odniesieniu do lat 2007-2008, wykazują tendencję rosnącą (biorąc zwłaszcza pod uwagę zmianę sposobu zbierania danych, tj. rezygnację od 2009 z uwzględniania czynów z art. 204 § 1 i 2 k.k.). Łącznie w latach 2009-2010 ustalono 934 pokrzywdzonych, z czego nadal zdecydowaną większość (77,3%) stanowili obywatele RP (772 osoby). Pozostali pokrzywdzeni (22,7%) to cudzoziemcy (212 osób). W roku 2010 zaobserwowano spadek liczby małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi (66 osób w 2009 r. i 32 osób w 2010 r.).

Zgodnie z Krajowym Planem Działań na lata 2011-2012 dominującym zjawiskiem pozostawał wewnątrzkrajowy handel ludźmi. Biorąc pod uwagę wszystkie wszczęte postępowania w roku 2010, to aż 78 z nich dotyczyło wykorzystania kobiet (także cudzoziemek) w celach prostytucji lub innych usług o charakterze seksualnym. W Polsce ofiarami tego procederu były w 2010 r. głównie obywatelki Ukrainy, Bułgarii i Białorusi, w ostatnich latach identyfikowano także obywatelki państw afrykańskich i Ameryki Łacińskiej. Polki były identyfikowane jako ofiary handlu ludźmi w celach wykorzystania seksualnego zarówno w Polsce, jak i za granicą, głównie we Włoszech, Niemczech i Holandii.

W dalszym ciągu obserwowana była także tendencja związana z wykorzystywaniem polskich obywateli do prac przymusowych lub w celu popełniania przestępstw w krajach Europy Zachodniej. W Polsce ofiarami tego procederu stawały się głównie obywatele krajów sąsiadujących z Polską oraz obywatele krajów azjatyckich.

Tagi: Krajowy Plan Działań

podziel się treścią: