Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Wytyczne dotyczące zapobiegania nadużyciom w rekrutacji, wyzyskowi pracowników o handlowi pracownikami migrującymi w regionie Morza Bałtyckiego

Dodane dnia 10.12.2014

Na język polski przetłumaczone zostały wytyczne będące wynikiem projektu ADSTRINGO

Wytyczne powstały na zlecenie Eu­ropejskiego Instytutu Zapobiegania i Kontroli Prze­stępczości, działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (HEUNI) w ramach Projektu „ADSTRINGO – Przeciwdziałanie handlowi ludźmi do pracy przymu­sowej poprzez usprawnienie współpracy, diagnozę problemów i wzmocnienie systemowego podejścia”. Projekt ten był realizowany przez Europejski Insty­tut Zapobiegania i Kontroli Przestępczości (HEUNI) we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrz­nych Republiki Litewskiej, Uniwersytetem w Tartu, Estonia oraz Grupą Zadaniową ds. Handlu Ludźmi Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS TF-THB). Dodatkowy moduł projektu – „ADSTRINGO – Polska i Rosja” był reali­zowany przez Grupę Zadaniową ds. Handlu Ludźmi Rady Państw Morza Bałtyckiego przy wsparciu fi­nansowym Instytutu Szwedzkiego.

Adresatami wytycznych są:

 • Twórcy polityki i osoby podejmujące decyzje w ministerstwach Pracy, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych.
 • Zarządy prywatnych biur pośrednictwa pracy i ich stowarzyszenia branżowe.
 • Zarządy firm działających w branżach usług porządkowych, rolnictwa, gastronomii i ich stowarzyszenia branżowe.
 • Przedstawiciele związków zawodowych, w szczególności działający w branżach rolnictwa, usług porządkowych, gastronomii i pracy agencyjnej.
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych, w szczególności grup ds. praw imigrantów, podmiotów świadczących usługi na rzecz imigrantów i organizacji zwalczających handel ludźmi.

Główne cele wytycznych to:

 • Promowanie godnej pracy i ochrona pod­stawowych praw pracowniczych.
 • Poprawa egzekwowania istniejących norm prawa pracy, szczególnie w branżach o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia przy­padków wyzysku i zatrudniania pracowników migrujących.
 • Stworzenie równych warunków dla etycz­nie postępujących rekruterów i pracodawców.
 • Promowanie partnerstwa strategicznego pomiędzy organami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania nadużyciom i wyzyskowi na poziomie krajowym, regionalnym i  międzynarodowym.

Wytyczne dla państw w zakresie zapobiegania praktykom opartym na nadużyciach i wyzysku w rekrutacji i zatrudnieniu

 • Regulacja działalności pośredników, np. prywat­nych biur pośrednictwa pracy (PBPP) poprzez wprowadzenie ustawodawstwa regulującego działalność PBPP i nieformalnych pośredników w drodze tworzenia systemu udzielania li­cencji lub rejestracji.
 • Wprowadzenie przepisów gwarantujących, że od pracowników migrujących nie będą pobierane żad­ne pośrednie ani bezpośrednie opłaty lub koszty rekru­tacji i zatrudnienia.
 • Zapewnienie skutecznych i proporcjonalnych sankcji – ustanowienie systemu ostrzeżeń i kar dla PBPP stosujących praktyki oparte na wyzysku i w inny sposób naruszają­cych wymogi licencyjne lub rejestracyjne i standardy pra­wa pracy.
 • Zapewnienie, że oszukańcza rekrutacja będzie czy­nem zabronionym.
 • Wprowadzenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za przestępstwo handlu ludźmi.
 • Monitorowanie i egzekwowanie standardów rekru­tacji i zatrudniania w celu ograniczenia nadużyć i wyzysku.
 • Odpowiednie ukierunkowanie działań kon­trolnych i ścigania na sektory gospodarki narażone na nadużycia i eksploatację.
 • Wymaganie aby przedsiębiorcy w ramach swo­jej odpowiedzialności korporacyjnej przestrzegali praw człowieka.
 • Wzmocnienie motywacji biznesu do samoregulacji doty­czącej etycznej rekrutacji w zgodzie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi Biznesu i Praw Człowieka.
 • Promowanie przejrzystości –  jasno określone zasady odpowiedzialności rekruterów i pracowników, w tym także w ramach łańcuchów dostaw.
 • Ustanowienie nadzoru regulacyjnego nad spółkami au­dytorskimi.
 • Poprawa przejrzystości i odpowiedzialności branży audytorskiej, i podniesienie standardów działania firm audytorskich w zakresie badania łańcucha dostaw.

Wytyczne dla przedsiębiorstw: należyta staranność, jako instrument zapobiegania nadużyciom i wyzyskowi w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników migrujących

 • Gromadzenie wiedzy na temat ryzyka związane­go z nadużyciami, wyzyskiem i handlem do pracy przymusowej, także w odniesieniu do pracowników migrujących;
 • Zobowiązanie się do zapobiegania handlowi ludźmi do pracy przymusowej, nadużyciom i wy­zyskowi w całej działalności przedsiębiorstwa, w tym także w jego łańcuchu dostaw;
 • Ustanowienie mechanizmów rozpatrywania skarg na poziomie operacyjnym w celu reagowania na nadużycia z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników migrujących i zapewnienie bezpiecz­nego, łatwego i poufnego dostępu do tego procesu.
 • Ustanowienie mechanizmów niezależnego moni­toringu, weryfikacji i certyfikacji w celu dokumen­towania zgodności działań z kodeksami etycznymi i regułami samoregulacji, a także zobowiązania do informowania organów ścigania o wykryciu oznak wskazujących na eksploatację.
 • Budowa systemu samoregulacji biznesu w zakresie etycznych standardów rekrutacji i zatrudniania pracowników migrujących.
 • Promowanie samoregulacji biznesu w celu zapobiegania nadużyciom i wyzyskowi w miejscu pracy i w łańcuchu podwykonawstwa.

Wspólne działania w celu ochrony praw pracowników migrujących: Wytyczne dla państw, przedsiębiorstw, związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego

 • Wprowadzenia przepisów prawnych i praktycznych mechanizmów zapewniających pracownikom migrującym dostęp do pełnej informacji dotyczącej ich praw i obowiązków.
 • Zapewnienie szkolenia wprowadzającego i infor­macji na temat możliwości bezpiecznej i zgodnej z prawem migracji w krajach pochodzenia i prze­znaczenia.
 • Zapewnienie sprawiedliwych i korzystnych wa­runków pracy, prawnie wiążących ofert pracy i pisemnych umów o pracę.
 • Stworzenie sieci attaché do spraw pracy w głów­nych krajach przeznaczenia.
 • Ochrona i promowanie prawa do zrzeszania się oraz prowadzenia rokowań zbiorowych przez pra­cowników migrujących.
 • Rozszerzenie ochrony związkowej na pracowni­ków migrujących o nieuregulowanej sytuacji prawnej.
 • Zapewnienie możliwości zmiany pracodawcy w przypadku nadużyć, ale bez utraty prawa pobytu.
 • Zagwarantowanie wdrożenia szczególnych środków ochrony dla pracowników, którzy padli ofiarą wyzysku lub handlu ludźmi.
 • Ochrona i promowanie prawa do środków naprawczych – ustanowienie mechanizmów poufnego zgłaszania nadużyć i składania poufnych skarg i Zapewnienie pomocy prawnej i wsparcia pracownikom.

Współpraca multidyscyplinarna i koordynacja na poziomie międzynarodowym

 • Ustanowienie lub wzmocnienie krajowych mechanizmów koordynacyjnych promujących partnerstwo między podmiotami publicznymi a prywatnymi.
 • Wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Wzmacnianie regionalnej współpracy transgranicznej pomiędzy zrzeszeniami pracodawców, prywatnymi biurami pośrednictwa pracy i przedsiębiorstwami.
 • Ustanowienie mechanizmów współpracy multidyscyplinarnej pomiędzy krajami po­chodzenia i krajami przeznaczenia.

Link do projektu:

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects/adstringo-addressing-trafficking-labour-exploitation-through-improved-partnerships_en

 

Tagi: Wytyczne, praca przymusowa, ADSTRINGO

podziel się treścią: