Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Raport Trafficking in Persons 2018

Dodane dnia 11.07.2018

28 czerwca 2018 opublikowany został kolejny raport Departamentu Stanu USA na temat handlu ludźmi Trafficking in Persons 2018. Do przygotowywania raportu amerykańską administrację zobowiązują przepisy uchwalonego w 2000 roku Trafficking Victims Protection Act. Raport stanowi ważne źródło informacji na temat sytuacji w obszarze handlu ludźmi w 209 krajach na świecie. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem krajów oraz opisem sytuacji Polski.

Raport nt. handlu ludźmi (TIP) stanowi corocznie aktualizowane, globalne spojrzenie na charakter i zasięg handlu ludźmi oraz zakresu działań rządów w celu wyeliminowania go. Na całym świecie, raport jest wykorzystywany przez organizacje międzynarodowe, rządy i organizacje pozarządowe, również jako narzędzie analityczne do oceny obszarów, wymagających największego zaangażowania.

Raport Departamentu Stanu USA przygotowywany jest w oparciu o informacje pochodzące z amerykańskich placówek dyplomatycznych, administracji poszczególnych państw, organizacji pozarządowych i międzynarodowych, opublikowanych raportów, artykułów prasowych, badań naukowych, wyjazdów studyjnych oraz informacji dostarczonych na adres tipreport@state.gov. 

Każdy kraj umieszczany jest w jednej z czterech kategorii. Kwalifikacja do danej kategorii zależy w większej mierze od działań, jakie dany rząd podejmuje by zapobiegać handlowi ludźmi, niż od rozmiarów zjawiska na danym terytorium. Analizowane są działania dążące do osiągnięcia minimalnych wymagań określonych w Trafficking Victims Protection Act (TVPA), które odpowiadają zapisom Protokołu z Palermo. Kategoria 1 jest najwyższą w rankingu, nie oznacza jednak, że na terenie danego kraju nie występuje przestępstwo handlu ludźmi, ani że dany kraj robi wszystko co możliwe by temu przestępstwu zapobiegać. Kategoria 1 wskazuje na to, że kraj jest świadomy przestępstwa handlu ludźmi, prowadzi działania mające mu zapobiegać i spełnia minimalne standardy z TVPA. Dodatkowo, dla każdego kraju przygotowywany jest krótki opis uzasadniający ewentualne zmiany w rankingu i przedstawiający po krótce informacja zebrane na temat tego kraju przez Departament Stanu.

Kategoria 1 - kraje, których rządy w pełni stosują się do minimalnych standardów zgodnych z TVPA.

Kategoria 2 - kraje, których rządy nie w pełni stosują się do standardów zgodnych z TVPA ale ich działania zmierzają do zapewnienia pełnego ich przestrzegania.

Kategoria 2 – kraje obserwowane (watch list) - kraje, których rządy nie w pełni stosują się do standardów zgodnych z TVPA ale ich działania zmierzają do zapewnienia pełnego ich przestrzegania i w których:

  • całkowita liczba ofiar handlu ludźmi jest bardzo znaczna lub drastycznie rośnie,
  • nie udało się dostarczyć dowodów na rozwój działań zapobiegających handlowi ludźmi w okresie objętym badaniem w tym na wzrost liczby dochodzeń, oskarżeń i skazań w związku z przestępstwem handlu ludźmi
  • ocena kraju jako podejmującego znaczące wysiłki w walce z handlem ludźmi wynikała z wzięcia pod uwagę zobowiązań kraju do podjęcia dodatkowych działań, które jednak nie zostały zrealizowane.

Kategoria 3 - kraje, których rządy nie w pełni stosują się do standardów zgodnych z TVPA, a ich działania nie zmierzają do zapewnienia pełnego ich przestrzegania.

Kraje, które przez dwa lata z rzędu (licząc od roku 2009) były klasyfikowane w kategorii 2 na liście krajów obserwowanych, w przypadku braku poprawy sytuacji są przenoszone do kategorii 3.

 

Jeżeli chodzi o Polskę to ponownie została zakwalifikowana do Tier 1. 

REKOMENDACJE:

1. Zapewnienie, by wyroki skazujące za handel ludźmi były proporcjonalne do wagi czynu;

2. Zwiększenie liczby szkoleń dla prokuratorów i sędziów na temat powagi przestępstwa handlu ludźmi i znaczenia ścigania sprawców w oparciu o przepisy dot. handlu ludźmi;

3. Aktywne prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępstwa handlu ludźmi, zwłaszcza do pracy przymusowej; 

4. Zwiększenie liczby szkoleń dla organów ścigania w zakresie prowadzenia dochodzeń i ścigania przypadków handlu ludźmi do pracy przymusowej oraz rozważenie powołania wyspecjalizowanych jednostek prokuratury ds. ścigania przestępstw handlu ludźmi;

5. Usprawnienie szkoleń oraz wzmożenie działań w zakresie proaktywnej identyfikacji ofiar, zwłaszcza wśród dzieci bez opieki, migrantów oraz dzieci wykorzystywanych w prostytucji;

6. Zwiększenie liczby ofiar kierowanych do ośrodków pomocy i programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka;

7.Zapewnienie specjalistycznej pomocy małoletnim ofiarom handlu ludźmi;

8. Informowanie i zachęcanie cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi do udziału w programie wsparcia i ochrony świadka/ofiary i pomocy w ściganiu sprawców;

9. Zwiększenie liczby szkoleń dla inspektorów pracy na temat wskaźników pozwalających na identyfikację ofiar;

10. Ułatwianie ofiarom dostępu do odszkodowań poprzez zachęcanie prokuratorów do domagania się odszkodowań w toku spraw karnych oraz systematyczne informowanie ofiar o prawie do składania pozwów cywilnych przeciwko sprawcom handlu ludźmi;

11. Usprawnienie centralnej koordynacji działań i gromadzenia danych na temat walki z handlem ludźmi.

 

Cały raport dostępny jest pod adresem: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

 

Tagi:

podziel się treścią: