Handel Ludzmi

http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg/raporty-i-analizy-dotyc/6840,System-wsparcia-i-ochrony-ofiar-handlu-ludzmi-oraz-jego-beneficjenci-w-latach-20.html
2022-09-25, 13:07
A A A

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi oraz jego beneficjenci w latach 2006-2014

Dodane dnia 15.01.2016

Departament Polityki Migracyjnej MSWiA przygotował analizę dotyczącą funkcjonowania systemu wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi w Polsce.

Początki działań prowadzących do ustanowienia rozwiązań systemowych w zakresie ochrony i wsparcia ofiar handlu ludźmi sięgają 2001 r. Wówczas to został podpisany Program współpracy między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czech a Biurem ds. walki z Narkotykami Zapobiegania Przestępczości/Centrum Zapobiegania Przestępczości Międzynarodowej ONZ dotyczący projektu pn. „Reakcja prawno-karna na handel ludźmi w Czechach i Polsce”. Głównym zadaniem przedsięwzięcia była ocena działań potrzebnych w Polsce do ratyfikacji i implementacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (tzw. Protokołu z Palermo)

Podjęte działania wykazały, że w Polsce nie istnieje skoordynowany system wsparcia i opieki ofiar handlu ludźmi. Przede wszystkim brakuje specjalistycznej oferty pomocy i jednolitego trybu postępowania w takich przypadkach. Kwestią problematyczną pozostawała również możliwość uregulowania pobytu ofiar cudzoziemskich, które w chwili identyfikacji przebywały na terytorium Polski nielegalnie.

W odpowiedzi na te problemy wprowadzono odpowienie zmiany ustawodwstwa oraz podjęto działania zmierzające do ustanowienia jednolitych zasad postępowania wobec ofiar handlu ludźi, które zakończyły się wdrożeniem 1 stycznia 2006 r. Progrmu wsparcia i ochrony ofary/świadka handlu ludźmi, który przyjął formę zadania zlecanego przez MSWiA wybieranym w otwartym konkursie organizacjom pozarządowym. Program od początku w sposób kompleksowy zabezpieczał podstawowe potrzeby cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

Obecnie (od 2011 r.) Program jest włączony w szersze zadanie publiczne, gwarantujące wsparcie i ochronę zarówno cudzoziemskich jak i polskich ofiar handlu ludźmi - "Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi" (KCIK). W sumie w latach 2006-2014 w budżecie państwa zabezpieczono ponad 5,5 mln zł na realizację zadań dotyczących wsparcia i ochrony ofiar.

 

Tagi:

podziel się treścią: