Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nową ustawę o cudzoziemcach

Dodane dnia 12.11.2013

W dniu 8 listopada 2013 roku Sejm RP uchwalił nową ustawę o cudzoziemcach, zawierającą szereg rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie ustawa oczekuje na przyjęcie przez Senat RP.

Stosownie do art. 171 w zw. z art. 173 ust. 1 nowej ustawy, cudzoziemcowi, w stosunku do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego, organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego (tj. przestępstwo handlu ludźmi), wydaje się zaświadczenie potwierdzające to domniemanie. Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy, zaświadczenie takie jest ważne przez okres 3 miesięcy, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – przez okres 4 miesięcy od dnia jego wydania. Organ, który wydał zaświadczenie jest zobowiązany do pouczenia cudzoziemca o przysługujących mu w tym zakresie uprawnieniach w języku dla niego zrozumiałym, a także do powiadomienia o fakcie wydania zaświadczenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny przez okres ważności wydanego zaświadczenia. W przypadku jednak, gdy minister właściwy do spraw wewnętrznych odnotuje informację, że cudzoziemiec aktywnie, dobrowolnie i z własnej inicjatywy ponownie nawiązał kontakt z osobami podejrzanymi o popełnienie handlu ludźmi, jego pobyt przestaje uważać się za legalny.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi udzielane jest cudzoziemcowi na okres co najmniej 6 miesięcy, jeśli spełnia następujące warunki:

  • przebywa na terytorium RP;
  • podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o handel ludźmi;
  • zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie tego przestępstwa.

Wspomniane warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Należy nadmienić również, że w przypadku, gdy cudzoziemiec nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zapewnia cudzoziemcowi możliwość korzystania z pomocy tłumacza. Zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiary handlu ludźmi będzie cofane m.in. w sytuacji, kiedy cudzoziemiec zaprzestał współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego lub jeśli postępowanie to zostało zakończone.

Nowa ustawa o cudzoziemcach uwzględnia regulacje dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających niepalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi władzami (Dz. Urz. WE L 261,z 06.08.2004; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 7, str. 69) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlu ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, str. 1).

Odformalizowanie procedury legalizacji pobytu potencjalnej ofiary handlu ludźmi ma na celu efektywniejszą realizację postanowień obu dyrektyw.

Planowany terminem wejścia w życie ustawy jest 1 maja 2014 roku. Urząd do Spraw Cudzoziemców opracowuje obecnie kampanię informacyjną pn. „Polska. Tu mieszkam”, mającą na celu umożliwienie dotarcia informacji na temat nowych przepisów prawa do jak najszerszego grona osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Tagi: dyrektywa, ustawa, cudzoziemcy, UE

podziel się treścią: