Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj!

Dodane dnia 19.07.2013

Jeśli jesteś osobą, która stała się ofiarą handlu ludźmi lub chciałby podzielić się informacjami na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

Przekazanie informacji nie stanowi zawiadomienia o przestępstwie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Twoje dane osobowe zostaną zachowane jedynie w celach związanych z uzyskaniem wiedzy na temat wykorzystania i nie będą udostępniane publicznie. Jeśli wyrazisz zgodę, możliwe jest przekazanie stosownych informacji właściwym instytucjom celem podjęcia próby kontaktu za pośrednictwem wskazanego przez Ciebie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

*


zaznacz więcej niż jedną odpowiedź jeśli, konieczne

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591. Kontakt do Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA: tel.: (22) 515 22 00; fax (22) 515 22 02. MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.


Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy przez MSWiA. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, oraz jeżeli dotyczy - do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Jeżeli wyraziła Pani/ wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub załatwienia sprawy w zakresie objętym zgodą. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy.

*Krajowe Centrum Interwenycjn-Konsultacyjne dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) powstało w kwietniu 2009 roku. Centrum jest w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie publiczne zlecane organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi. Więcej informacji na stronie: www.kcik.pl

Tagi:

podziel się treścią: